СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (в подальшому – «Організація») є добровільним, незалежним, неприбутковим громадським об’єднанням за організаційно-правовою формою утвореним як громадська організація.

1.2.   Організація утворена, зареєстрована та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства, цього Статуту.

1.3.   Діяльність Організації будується на засадах добровільності, самоврядності, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості та публічності.

1.4.   Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді.

1.5.   Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації чи її членів, а Організація та її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями держави.

1.6.   Організація може підтримувати прямі стосунки та партнерські контакти з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами.

1.7.   Організація набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту державної реєстрації.

1.8.   Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в т.ч. і валютний, в банківських установах.

1.9.   Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.10. Організація може мати круглу печатку та штампи встановленого зразку зі своїм найменуванням та символікою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Головою правління Організації (в подальшому – «Голова правління»).

1.11. Найменування українською мовою:

повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

скорочене: ГО «АЗПІД».

1.12. Власна назва англійською мовою:

«ASSOCIATION OF PROTECTION OF INTELLECTUAL ACTIVITY RIGHTS».

  1.      МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   Метою створення та діяльності Організації є захист прав і законних інтересів осіб та забезпечення потреб членів громадської організації і інших осіб, які звернулись по допомогу, в правовому, економічному, психологічному, організаційному та інформаційному супроводі заходів, спрямованих на захист їх прав та основоположних свобод, а також застосування процедур примирення.

  1.      ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.   Основними завданнями Організації є:

               правова допомога та правовий захист жертв порушень прав людини;

               пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в процесі врегулювання конфліктів, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод;

               представництво і захист законних прав та інтересів членів Організації та інших осіб в органах державної влади, громадських, а також в інших організаціях, установах та підприємствах, як в Україні, так і за кордоном;

               сприяння вдосконаленню трудового законодавства, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду захисту прав людини, адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів;

               створення ефективної системи інформаційного забезпечення та впровадження нових бізнес-стандартів в сфері захисту прав людини і трудових відносин;

               участь у розробці та експертиза планів примирення і інших документів, що регулюють порядок вирішення конфліктів на основі компромісу;

               вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного позитивного досвіду у сфері регулювання трудових правовідносин, виконання експертних досліджень, захисту прав людини;

               співпраця з міжнародними організаціями, благодійними фондами та іншими юридичними і фізичними особами для реалізації програм та проектів у сфері захисту прав людини, покращення питань зайнятості населення і трудової політики, медіації;

               організація та проведення семінарів, круглих столів, прес-конференцій, інших публічних заходів із залученням вітчизняних та закордонних експертів, юристів, медіаторів;

               розробка програми заходів щодо захисту та забезпечення прав і інтересів членів Організації, а також щодо захисту прав і інтересів інших громадян та участь у цих заходах;

               сприяння в наданні членам Організації та іншим особам професійної правничої допомоги, консультативної експертної, фінансової і іншої допомоги задля забезпечення захисту їх прав і законних інтересів;

               координація діяльності членів Організації для досягнення мети та завдань визначених статутом;

               здійснення видавничої і інформаційної діяльності для виконання статутних завдань Організації;

               інші завдання, які не суперечать закону та відповідають меті (цілям) Організації.

3.2.   Для реалізації мети та статутних завдань Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:

організує представництво та здійснює представництво і захист прав й інтересів окремих осіб в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства, надавати інші види правової допомоги

— співпрацює з органами державної влади України з метою сприяння захисту прав і інтересів членів Організації та інших осіб, які звернулись до Організації;

—       роз’яснює свої цілі шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, експертних висновків, розробки планів примирення тощо;

—       регулярно публікує інформацію про роботу Організації, про галузеві проблеми, іноземний досвід в сфері захисту прав людини;

—       розповсюджує передовий досвід організації праці на підприємствах, а також форми самоорганізації (працівників) фізичних осіб з метою захисту своїх прав тощо;

—       організовує аналітичну роботу з питань менеджменту та регулювання на ринку праці і розповсюджує результати цих робіт серед учасників Організації та інших осіб;

—       надає методичну допомогу членам Організації та сприяє всебічному захисту їх прав і законних інтересів;

—       організує переговори, пропонує план дій з примирення (медіації), виступає гарантом виконання плану дій з примирення, сприяє встановленню контактів тощо;

—       сприяє створенню умов для виходу Організації на міжнародний рівень.

3.3.   Для виконання напрямів своєї діяльності, завдань Організація в установленому порядку:

—       вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету (цілі) у тому числі електронними каналами зв’язку, через свій ресурс, розміщений в глобальній інформаційній системі Інтернет;

—       звертається в порядку, встановленому законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, контролюючих органів, митних органів, органів прокуратури, до їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, спрямованими на захист прав і законних інтересів членів Організації та інших осіб;

—       отримує в порядку, встановленому законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

—       бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації, захисту прав людини і основоположних свобод та інших важливих питань державного і суспільного життя;

—       бере участь в розробленні експертних висновків правової експертизи, дослідження характеру правовідносин які виникли, а також в інших експертних дослідженнях, в т. ч. з економічних, правових, психолого-психіатричних питань;

—       бере участь у розробці та реалізації заходів, планів і програм з примирення та інших документів, спрямованих на захист прав людини, врегулювання конфліктів на основі компромісу і вирішення спорів згідно законодавства України;

—       у встановленому законодавством порядку, з метою з’ясування можливості врегулювання наявних спорів (конфліктів) на основі компромісу (угоди про примирення), організовує зустрічі і переговори членів Організації і інших осіб та їх представників з представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також з представниками підприємств, установ і організацій, які є іншою стороною (учасником) спору (конфлікту);

—       сприяє організації та проведенню заходів з примирення (медіації), а також приймає безпосередню участь в проведенні заходів з питань, що належать до статутних цілей і напрямів діяльності Організації;

—       підтримує зв’язки та надає допомогу іншим громадським об’єднанням, які беруть участь у правозахисній діяльності, а також здійснюють розроблення і виконання програм з примирення (медіації);

—       виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та виконує зобов’язання;

—       вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань в межах статутних цілей та напрямів діяльності Організації;

—       проводить мирні зібрання на захист та підтримку прав членів Організації і інших осіб;

—       друкує через свій друкований орган бюлетені, газети і т.п. для їх безкоштовного розповсюдження з метою інформування про свою діяльність, пропагування своєї мети (цілі);

—       готує матеріали щодо проблем у сфері захисту прав людини, а також проблем які виникають під час розроблення і реалізації програм з примирення (статті, видання);

—       представляє і захищає свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси своїх членів і інших громадян, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і громадських об’єднаннях;

—       створює юридичні особи в порядку, встановленому законом;

—       засновує засоби масової інформації та здійснює видавничу діяльність;

—       сприяє наданню методичної, правової, фінансової і технічної допомоги своїм членам і іншим громадянам;

—       реалізує заходи, спрямовані на просвітницькі цілі в сфері захисту прав людини;

—       сприяє проведенню лекцій, конференцій, семінарів та інших культурно-освітніх заходів;

—       з метою виконання статутних цілей і напрямів діяльності Організація здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення юридичних осіб, засновує підприємства, в порядку, встановленому законом;

—       здійснює інші права, не заборонені законом.

3.4.   Організація є вільною у виборі конкретних напрямків та видів своєї діяльності для досягнення її мети (цілей), які не суперечать законодавству України.

  1.      ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.   Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:

4.1.1.   вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), освітлювати питання, пов’язані із захистом прав людини в засобах масової інформації в порядку встановленому законодавством;

4.1.2.   звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

4.1.3.   одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4.1.4.   брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери захисту прав людини, а також інших питань, які відносяться до статутних завдань громадського об’єднання, зокрема, важливих питань державного і суспільного життя; організовувати і проводити мирні зібрання, інші масові заходи;

4.1.5.   бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства; може мати у власності будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспорт, майно культурно-виробничого, спортивного та рекреаційного призначення, грошові засоби, майно, необхідне для матеріального забезпечення її діяльності;

4.1.6.   укладати відповідні цивільно- та господарсько- правові угоди (в тому числі купівлі-продажу), необхідні для досягнення цілей Організації, з фізичними та юридичними особами;

4.1.7.   набувати з метою користування або ремонту та технічного переоснащення об’єктів для застосування їх у відповідності до інших напрямків діяльності Організації;

4.1.8.   здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;

4.1.9.   засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби

масової інформації;

4.1.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

4.1.11. вступати в інші громадські об’єднання, недержавні організації, асоціації,

Організації, об’єднання тощо, підтримувати міжнародні зв’язки, укладати будь-які угоди (договори), приймати участь в проведенні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та зобов’язанням; створювати установи і організації; створювати відокремлені підрозділи;

4.1.12. залучати добровільні внески вітчизняних та іноземних громадян, підприємств, установ та організацій у вигляді коштів, рухомого та нерухомого майна, для їх подальшого використання в діяльності Організації;

4.1.13. здійснювати організацію різноманітних заходів, спрямованих на досягнення мети, завдань Організації, сприяти їх матеріальному та технічному забезпеченню; надавати консультативну та організаційну допомогу для проведення переговорів, робочих зустрічей, слухань та інших заходів;

4.1.14. сприяти будівництву, ремонту та реконструкції будівель, інших споруд, необхідних для досягнення завдань, передбачених Статутом. Організація та створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

4.1.15. реалізовувати свою мету шляхом укладення з іншими громадськими

об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або

взаємодопомогу, утворення відповідно до законодавства громадських спілок, а

також в інший спосіб, не заборонений законом;

4.1.16. направляти членів Організації у відрядження, в тому числі за кордон, для забезпечення виконання і реалізації мети та завдань Організації;

4.1.17. здійснювати співробітництво з адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, експертами, експертними установами, міжнародними правозахисними організаціями, з питань захисту прав і законних інтересів членів Організації та інших осіб, а також з питань дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана

Верховною Радою України;

4.1.18. створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.